De Jonge Balie te Amsterdam, gevestigd aan postbus 75964 1070 AZ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Jonge Balie te Amsterdam
postbus 75964
1070 AZ Amsterdam

De Secretaris van de Jonge Balie Amsterdam is de Functionaris Gegevensbescherming van De Jonge Balie te Amsterdam hij is te bereiken via secretaris@jongebalieamsterdam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Jonge Balie te Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Kantooradres
– Predikaatcode
– Barcode
– Algemeen telefoon- en faxnummer kantoor
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@jongebalieamsterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Jonge Balie te Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het gewone lidmaatschap van de Jonge Balie staat open voor personen die bij de rechtbank Amsterdam staan ingeschreven als advocaat en nog geen zes jaren (in totaal) als zodanig ingeschreven hebben gestaan. Advocaten die zich inschrijven bij de rechtbank Amsterdam worden automatisch lid voor zover dit hun eerste inschrijving bij een rechtbank betreft;

– De Jonge Balie stelt zichzelf ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van en het contact tussen jonge advocaten in het arrondissement van de rechtbank Amsterdam;

– De Jonge Balie streeft deze doelstelling na onder meer door het organiseren van inhoudelijke en sociale activiteiten – zoals onder meer de maandelijkse lezing en borrels, sportevenementen, Justitia, pleitwedstrijden en de studiereis – en het verstrekken van voorlichting over bepaalde onderwerpen, door onder meer het versturen van de nieuwsbrief eens per twee weken aan de leden van de Jonge Balie Amsterdam;

– De Jonge Balie Amsterdam verwerkt de persoonsgegevens van haar leden uitsluitend voor de doelstellingen hierboven vermeldt.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Jonge Balie te Amsterdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Jonge Balie te Amsterdam) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Jonge Balie te Amsterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Jonge Balie te Amsterdam gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Jonge Balie te Amsterdam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Jonge Balie te Amsterdam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@jongebalieamsterdam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Jonge Balie te Amsterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Jonge Balie te Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via secretaris@jongebalieamsterdam.nl. De Jonge Balie te Amsterdam heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
De Jonge Balie te Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.