Na je stage

Pleitoefeningen

Na het succesvol afronden van jouw stageperiode ontvang je jouw stageverklaring. Gefeliciteerd! 

Na afronding van de stage gaat een aantal verplichtingen gelden, waaronder je verplichte jaarlijkse PO-punten en inschrijving in het rechtsgebiedenregister.

Hieronder tref je op dat gebied de meest actuele informatie.

Heb je andere vragen en/of wil je meer weten? Wij verwijzen je graag naar de website van de Amsterdamse Orde van Advocaten en de Nederlandse Orde van Advocaten.

PO-Punten: Algemeen

Na afronding van de advocaat-stage is iedere advocaat op grond van artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur (Voda) verplicht om jaarlijks 20 permanente opleidingspunten (PO-punten) te halen, waarvan ten minste de helft betrekking heeft op juridische activiteiten op een voor zijn of haar praktijk relevant rechtsgebied. De advocaat zal elk kalenderjaar ten minste 10 PO-punten halen op ieder rechtsgebied waarop hij/zij is geregistreerd in het rechtsgebiedenregister. Onder bepaalde voorwaarden kunnen tekorten in het ene jaar worden gecompenseerd met overschotten in het andere jaar.

Een advocaat behaalt één opleidingspunt door:

  • ieder heel uur dat hij/zij academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt, indien:
   • het onderwijs gegeven is door deskundige docenten;
   • de identiteit en de aanwezigheid van de deelnemende advocaat zijn vastgesteld;
   • het onderwijs niet de beroepsopleiding advocaten betreft; en
   • indien het onderwijs uitsluitend op afstand is gevolgd, het onderwijs is afgesloten met een toets, waarvoor een voldoende is behaald en de gemiddelde tijdsbesteding vooraf is aangegeven;
  • ieder half uur dat hij/zij academisch of postacademisch onderwijs heeft gegeven dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt;
  • iedere 500 woorden van een juridisch artikel dat hij/zij heeft geschreven en dat is gepubliceerd in de rechtsliteratuur;
  • ieder heel uur dat hij/zij heeft deelgenomen aan kwaliteitstoetsen in de vorm van:
   • intervisie met ten hoogste vier punten per jaar;
   • peer review met ten hoogste vier punten per jaar;
  • andere activiteiten, waarvoor de algemene raad nadere regels kan stellen betreffende het aantal opleidingspunten dat behaald kan worden.
Meer weten over de toekenning van PO-punten in het arrondissement Amsterdam? Lees hier de meest recente FAQ van de Amsterdamse Orde van Advocaten.

PO-Punten: EINDE stage

Advocaat-stagiaires dienen eveneens PO-punten te halen in het jaar dat zij hun stage afronden. Dit betekent echter niet altijd dat er 20 PO-punten moeten worden behaald. Indien artikel 4.4 van de Voda minder dan 11 maanden op een advocaat van toepassing is geweest, geldt het volgende schema: NB: Ben je al langer dan 3 jaar ingeschreven op het tableau, maar heb je je stageverklaring nog niet gehaald? Ingevolge artikel 4.2 van de Voda dient iedere advocaat die al dan niet onderbroken tenminste drie jaar op het tableau staat jaarlijks opleidingspunten te behalen. Hierbij maakt het niet uit of je nog als stagiaire ingeschreven staat.

Datum verstrijken 3-jaarstermijn van artikel 4.2 Voda

Aantal te behalen PO-punten tot en met 31 december van dat jaar

1 januari t/m 31 januari

20

1 februari t/m 29 februari

19

1 maart t/m 31 maart

17

1 april t/m 30 april

15

1 mei t/m 31 mei

14

1 juni t/m 30 juni

12

1 juli t/m 31 juli

10

1 augustus t/m 31 augustus

9

1 september t/m 30 september

7

1 oktober t/m 31 oktober

5

1 november t/m 30 november

4

1 december t/m 31 december

2

Voorbeeld: Een advocaat is op 26 februari 2020 beëdigd. Vanaf 26 februari 2023 is paragraaf 4.1.2 van de Voda van toepassing op deze advocaat. Deze advocaat zal voor 31 december 2023 ten minste 19 PO-punten moeten halen.

Rechtsgebiedenregister

Het doel van het verplichte rechtsgebiedenregister is tweeledig. Het is een zoekregister dat de (kwetsbare) rechtzoekende kan helpen om bij een advocaat terecht te komen die ten aanzien van een bepaald rechtsgebied specifieke kennis heeft. Daarnaast draagt het register bij aan de kwaliteit van de advocatuur. Steeds complexer wordende juridische domeinen en specialisatiewensen nopen daartoe.

Advocaten registreren minimaal een rechtsgebied en maximaal vier rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister. Voorwaarde voor registratie is dat een advocaat ieder kalenderjaar tien opleidingspunten op het desbetreffende rechtsgebied haalt. Op advocaten die gedurende de laatste zes maanden van een kalenderjaar worden ingeschreven (bijvoorbeeld na de stage), rust de verplichting om tien opleidingspunten dat kalenderjaar te halen niet.

Advocaten moeten hun registratie openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend dienen te maken. Het is voor de herkenbaarheid richting het publiek van belang dat deze bekendmaking op eenvormige wijze plaats heeft. Advocaten dienen gebruik te maken van een model dat de algemene raad beschikbaar stelt. Indien de advocaat beschikt over een website dan gebruikt hij het model op een prominente plek zodat direct duidelijk is op welke rechtsgebieden de advocaat staat geregistreerd. In het geval de advocaat niet beschikt over een website, dan zal hij op andere wijze duidelijk zijn registratie kenbaar moeten maken, bijvoorbeeld op zijn briefpapier.

Daarnaast zorgt de advocaat ervoor dat hij zijn registratie en het model actueel houdt. Indien de registratie van de advocaat wijzigt dan zorgt de advocaat ervoor dat hij deze wijziging doorvoert in het rechtsgebiedenregister en in het model dat hij gebruikt voor de bekendmaking van de rechtsgebieden waarop hij zich heeft geregistreerd.

To top